บริษัท เพาเวอร์ พรอสเพค จำกัด
ABOUT US / เกี่ยวกับเรา

ประวัติและความเป็นมา
บริษัทดำเนินกิจการเป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวล
ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกกะวัตต์
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Plant: VSPP) ขนาดกำลังไฟฟ้าในสัญญา 8.0 เมกกะวัตต์
ผลิตไอน้ำส่งจ่าย เพื่อสนับสนุนการผลิตของโรงสีไฟนครหลวง สาขา 1

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวลชั้นนำ ที่ส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
บนพื้นฐานการประกอบกิจการที่ได้มาตรฐานสากล
และยึดมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)
ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการทั้งด้านเครื่องจักร สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โรงไฟฟ้าชีวมวลและการลดโลกร้อน
ชีวมวล (BIOMASS)
คือ สารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติ และสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้ เช่น เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร (มพส, 2554)
ความสำคัญของโรงไฟฟ้าชีวมวลและการลดโลกร้อน
เนื่องจากพืชชีวมวลซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบนั้นจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในการเจริญเติบโต ในการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล โดยการเผาพืชชีวมวลเพื่อให้ได้ความร้อนจากการเผาไหม้จะปล่อย CO2 กลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณที่เท่ากับที่พืชดูดเข้าไปเพื่อการเจริญเติบโต

ภาวะโลกร้อน และ ภาวะวิกฤติของพลังงาน ชีวมวล คือ คำตอบ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน


Image Gallery

CSR

Corporate social Responsibility (CSR)
การมีส่วนร่วมและการตอบสนองที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

Contact Us

บริษัท เพาเวอร์ พรอสเพค จำกัด
(Power Prospect Co., Ltd)

ที่อยู่ : 118 หมู่ 1 ถนนท่าเรือ-วังแดง
                                ตำบล ศาลาลอย อำเภอ ท่าเรือ
                                จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13130
โทรศัพท์ : 0 3534 3021
โทรสาร : 0 3534 3022
ทะเบียนโรงงาน: 3-88341/52 อย
ประเภทกิจการ: ผลิตพลังงานไฟฟ้า 9.9 เมก
                               กะวัตต์ แบบผลิตไฟฟ้า พร้อม
                               กับผลิตไอน้ำในเวลาเดียวกัน
                               (โคเจนเนอร์เรชั่น)
E-mail: info@ppcl.co.th