บริษัท เพาเวอร์ พรอสเพค จำกัด
ACTIVITIES / กิจกรรม
ข้อมูลการจัดการด้านการควบคุมป้องกันมลภาวะ

Pollution management and control
1. มลภาวะทางอากาศ
2. มลภาวะทางเสียง
3. มลภาวะทางน้ำ
4. มลภาวะทางสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

1. มลภาวะทางอากาศ

- เพื่อป้องกันฝุ่นเบา (Fly Ash) ออกปล่อง เกินมาตรฐาน

- ค่าออกแบบอัตราการปล่อยออกฝุ่น < 50 mg/cu.M

ระบบการป้องกันมลภาวะทางอากาศ :
2. มลภาวะทางเสียง ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชน

เสียงจากโรงงานไฟฟ้าไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
โรงงานมีการตรวจวัดระดับเสียง ปีละ 2 ครั้ง
ทั้งภายในและบริเวณชุมชนรอบโรงงาน

ผลตรวจวัดระดับเสียง (ปีละ 2 ครั้ง)

รายการตรวจวัด หน่วย ค่ามาตรฐาน ค่าของโรงงาน
บริเวณ Water Plant dBA 140 74.75
บริเวณ Boiler dBA 140 76.18

3. มลภาวะทางน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำ 2,300 ลบ.ม/วัน
ปริมาณน้ำทิ้ง 0 ลบ.ม/วัน
ใช้ระบบบำบัดน้ำแบบเคมี และบ่อพักน้ำ 2 บ่อ
โดยนำน้ำที่ทิ้งมารดน้ำต้นไม้ภายในโรงงานไฟฟ้าฯ

บริษัทไม่มีน้ำเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต โดยน้ำที่เหลือจากขั้นตอนการผลิต จะถูกทำให้เย็น และปรับสภาพให้เป็นกลาง แล้วถูกหมุนเวียน ใช้ในการรดน้ำต้นไม้ รดเถ้า และใช้ในกิจกรรมพื้นที่สีเขียว
แต่ได้กำหนดให้มีการตรวจติดตามคุณภาพน้ำ ในบ่อสุดท้ายอย่างต่อเนื่อง

ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำในบ่อสุดท้าย (ปีละ 2 ครั้ง)

รายการตรวจวัด หน่วย ค่ามาตรฐาน ค่าของโรงงาน
pH - 5.5-9.0 7.38
สารแขวนลอย mg/l 50 8.4
Total Dissolved Solids mg/l 3,000 643
BOD mg/l 20 2.55
Total Kjeldahl Nitrogen mg/l 100 1.68

4. มลภาวะจากสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

** โรงไฟฟ้าได้ขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน**

 
ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรอย่างเหมาะสม

Resource management data

การอนุรักษ์พลังงาน

- กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
- แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการพลังงาน
- รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน

กระบวนการจัดการน้ำ

ระบบน้ำในกระบวนการผลิต
- สูบจากแม่น้ำป่าสักอัตรา 180 cu.m/hr
- บ่อพักสำหรับใช้ในโรงงาน Holding Pond 13,000 cu.m
ใช้ในกระบวนการผลิตไอน้ำ 58 cu.m/hr
- น้ำส่วนที่เหลือจากกระบวนการผลิต เช่น Blow down จากหม้อไอน้ำ จะถูกทำให้เย็นในบ่อ Holding Pond แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ในระบบ

น้ำเหลือปล่อยทิ้งออกนอกโรงงาน = 0

   
ข้อมูลปัญหาการถูกร้องเรียนจากชุมชน

Community compliant record in one year
เรื่อง : ผลกระทบจากฝุ่นและขี้เถ้าจากโรงงานไฟฟ้า
ผลสรุป : 1. มีการเปลี่ยนและทำความสะอาดถุง Bag Filter
2. มีการติดตั้งแสลนรอบรั้วโรงงาน
3. มีการติดตั้งม่านพลาสติกประตูโกดังแกลบ


   
การมีส่วนร่วมและการตอบสนองที่เกิดประโยชน์

ต่อชุมชนในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่


Community participation and contribution or CSR

การรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน กรณีที่การประกอบกิจการ อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน

1. จัดทีมงานลงพื้นที่ชุมชนรอบบริเวณโรงงาน
2. จัดให้ชุมชนเข้ามารับฟังข้อขี้แจงการแก้ไขปัญหาที่โรงงาน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน


Image Gallery

CSR

Corporate social Responsibility (CSR)
การมีส่วนร่วมและการตอบสนองที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

Contact Us

บริษัท เพาเวอร์ พรอสเพค จำกัด
(Power Prospect Co., Ltd)

ที่อยู่ : 118 หมู่ 1 ถนนท่าเรือ-วังแดง
                                ตำบล ศาลาลอย อำเภอ ท่าเรือ
                                จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13130
โทรศัพท์ : 0 3534 3021
โทรสาร : 0 3534 3022
ทะเบียนโรงงาน: 3-88341/52 อย
ประเภทกิจการ: ผลิตพลังงานไฟฟ้า 9.9 เมก
                               กะวัตต์ แบบผลิตไฟฟ้า พร้อม
                               กับผลิตไอน้ำในเวลาเดียวกัน
                               (โคเจนเนอร์เรชั่น)
E-mail: info@ppcl.co.th