บริษัท เพาเวอร์ พรอสเพค จำกัด
GALLERY / รูปกิจกรรมเพื่อสังคม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

Image Gallery

CSR

Corporate social Responsibility (CSR)
การมีส่วนร่วมและการตอบสนองที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

Contact Us

บริษัท เพาเวอร์ พรอสเพค จำกัด
(Power Prospect Co., Ltd)

ที่อยู่ : 118 หมู่ 1 ถนนท่าเรือ-วังแดง
                                ตำบล ศาลาลอย อำเภอ ท่าเรือ
                                จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13130
โทรศัพท์ : 0 3534 3021
โทรสาร : 0 3534 3022
ทะเบียนโรงงาน: 3-88341/52 อย
ประเภทกิจการ: ผลิตพลังงานไฟฟ้า 9.9 เมก
                               กะวัตต์ แบบผลิตไฟฟ้า พร้อม
                               กับผลิตไอน้ำในเวลาเดียวกัน
                               (โคเจนเนอร์เรชั่น)
E-mail: info@ppcl.co.th